Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Beth yw Prentisiaeth?

What is an apprentice

Swyddi yw prentisiaethau yng Nghymru sy'n cynnwys cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy'n benodol i swydd. Rydych yn cael cyflog tra'n gweithio a dysgu.  

Ceir tair lefel o Brentisiaethau:

  • Prentisiaeth Sylfaen – byddech fel arfer yn ennill cymhwyster Lefel 2 (sy’n cyfateb i lefel TGAU) sy’n berthnasol i’r swydd
  • Prentisiaeth – byddech yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3 (sy’n cyfateb i gymhwyster Safon Uwch) sy’n berthnasol i’r swydd
  • Prentisiaeth Uwch / Prentisiaeth Gradd – gyda’r rhain, byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3 ac uwch. Gallai hyn fod yn Dystysgrif Genedlaethol Uwch/Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd. 

Bydd hyn yn dibynnu ar beth rydych yn ei wneud. Bydd eich cyflogwr yn penderfynu sut maen nhw am eich hyfforddi i wneud eu gwaith. Dyma rai o'r ffyrdd mae prentisiaid yn cael eu hyfforddi: 

  • Yn y swydd 
  • Yn y coleg a allai fod yn amser llawn neu'n rhan-amser 
  • Mewn canolfan hyfforddi lle byddwch yn mynd unwaith yr wythnos neu mewn blociau o ddyddiau neu wythnosau 
  • Mewn prifysgol os ydych yn gwneud lefel uwch neu Brentisiaeth gradd 

Byddwch yn sicr yn cael hyfforddiant. Eich cyflogwr newydd fydd yn penderfynu sut a pha mor aml, pryd a ble.

Rhoddir y wybodaeth hon i chi pan ewch drwy'r cais neu dylech ofyn am fanylion yn eich cyfweliad. 

Mae ystod eang o Brentisiaethau ar gael, a nifer o gyflogwyr gwahanol yn eu cynnig:

Ansicr pa Brentisiaeth byddai'n eich siwtio?

Edrychwch ar ein Cwis Paru Swyddi  i gael syniadau gyrfa sy'n siwtio eich sgiliau a diddordebau.

Defnyddiwch Taflenni Gwybodaeth am Swyddi i wybod mwy am wahanol swyddi.

Mae'n rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n hŷn. Does dim terfyn oedran uchaf. 

Mae'n rhaid i chi ymgeisio fel unrhyw swydd arall.  Bydd y cyflogwr sy'n hysbysebu'r Prentisiaeth yn nodi'r cymwysterau, sgiliau a phrofiad maent eu hangen. 

Mae Prentisiaethau yn ffordd dda o gael gwaith a dysgu o'r dechrau, felly maen nhw'n gystadleuol iawn. Mae'n bwysig eich bod yn creu CV a chais da iawn.

 

Mae isafswm cyflog cenedlaethol ar gyfer prentisiaid, ond yn aml bydd cyflogwyr yn talu mwy na hyn. Eich cyflogwr sy'n penderfynu beth fydd eich cyflog.

 

Cliciwch y ddolen Gwasanaeth Paru Prentisiaeth i chwilio a gwneud cais am Brentisiaethau.  Cofrestrwch nawr i sicrhau nad ydych yn colli unrhyw gyfleoedd. Cewch edrych ar y cyfleoedd i gyd neu rai yn eich ardal chi yn unig, neu’r math o swyddi mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw.

Mae Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau yn rhestru dolenni o gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau. Gallwch hefyd ymweld a'u gwefannau i:

  • Weld a ymgeisio am unrhyw swydd fyw sydd ganddynt 
  • Wybod pryd byddent yn recriwtio nesaf os nad oes cyfleoedd byw ganddynt ar hyn o bryd
  • Gofrestru eich diddordeb neu gyflwyno eich CV os oes opsiwn i wneud hyn

Bydd rhai cyflogwyr hefyd yn hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol neu wefannau swyddi fel Universal Jobmatch a Indeed. (dolenni Saesneg yn unig)

Awgrym da! Os oes diddordeb ganddoch mewn prentisiaeth gyda chyflogwr penodol yna pam ddim eu holi i weld beth sydd ganddynt i'w ddweud?  

Cysylltwch â ni ar 0800 028 4844 am gymorth a chyngor.


Chwilio am Swydd

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?


Astudiaethau Achos

Gallwch newid eich bywyd drwy brentisiaeth

Llwyddodd Tracy i gael prentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes yn Costain ar ôl cael cymorth a chyngor gan Gyrfa Cymru.

Darllenwch mwy...

Ennill cyflog wrth ddysgu a bod yn brentis

Mae Siôn o Sir Gaernarfon yn gweithio fel Peiriannydd Mecanyddol gyda Dŵr Cymru, a hynny wedi iddo ragori wrth ddilyn rhaglen brentisiaeth. Wrth ddilyn y raglen honno, cafodd gyfle i ennill arian wrth iddo ddysgu.

Darllen mwy...Canllaw Chwalu'r Chwedlau am Brentisiaethau


Gwybod mwy:


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844