Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

How to choose the right subject or course

Mae dewis pynciau a chyrsiau’n benderfyniad sy’n gallu effeithio ar eich gyrfa yn y dyfodol.

 

Efallai eich bod chi’n dewis pynciau yn yr ysgol neu’n meddwl am gyrsiau coleg a phrifysgol. Efallai eich bod chi’n ystyried dysgu er mwyn cyrraedd cam nesaf eich gyrfa neu i ddatblygu eich sgiliau. 

Gall dewis y pynciau a’r cyrsiau iawn eich helpu i ddechrau gyrfa neu i gadw pob drws yn agored os nad ydych chi’n siŵr.

 

Y 5 cwestiwn pwysig i’w gofyn:

Rydych chi’n fwy tebygol o gael graddau gwell yn y pynciau rydych chi’n eu mwynhau.

Sut farciau gewch chi fel arfer? Pa raddau ydych chi a’ch athrawon yn meddwl y cewch chi?

Mae pawb yn dysgu’n wahanol. Mae 3  ffordd o ddysgu:

⦁    Gweledol (dysgu orau drwy weld pethau)
⦁    Clywedol (dysgu orau drwy glywed pethau)
⦁    Cinaesthetig (dysgu orau drwy wneud pethau) 

Efallai eich bod chi’n dysgu drwy gyfuniad o ffyrdd. Darganfod sut rydych chi’n hoffi dysgu.  (dolen Saesneg)

Gall gwybod sut rydych chi’n dysgu eich helpu chi i ddewis y pwnc neu’r cwrs iawn. 

  • Ydych chi’n hoffi gwrando, siarad neu ysgrifennu?  Efallai y byddai cwrs Addysg Uwch yn gweddu i chi
  • Neu, ydych chi’n berson mwy ymarferol? A oes well gennych chi ddysgu drwy wneud? Efallai mai cwrs galwedigaethol neu Brentisiaeth fyddai’n gweddu i chi

Ffaith: Gall y pwnc neu’r cwrs rydych chi’n ei ddewis effeithio ar eich dewisiadau gyrfa.

Felly mae gwybod pa bwnc, cwrs, lefel cymhwyster a graddau sydd eu hangen ar gyfer swyddi penodol yn bwysig.

  • A oes angen hyfforddiant a chymwysterau arbenigol arnaf?  Mae rhai gyrfaoedd yn gofyn am gymwysterau arbenigol, ac mae angen pynciau a graddau penodol er mwyn cael lle ar gyrsiau fel Nyrsio a Deintyddiaeth
  • A oes angen pynciau a graddau penodol arnaf? Mae llawer o yrfaoedd a chyrsiau lefel uwch yn gofyn am bynciau a graddau penodol
  • Oes angen Saesneg/Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth arnaf? Rhain yw’r pynciau sydd eu hangen amlaf ar gyflogwyr ac ar gyfer gyrfaoedd a chyrsiau. Mae mwy a mwy a swyddi, prentisiaethau a chyrsiau’n gofyn am radd C neu B yn y pynciau hyn. Er enghraifft, er mwyn cwblhau cwrs hyfforddi i fod yn Athro yng Nghymru, mae angen gradd B TGAU mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg

Dewch o hyd i’r cyrsiau neu’r pynciau fydd yn arwain at eich gyrfa yn y dyfodol

Mae byd gwaith yn newid o hyd, ac mae swyddi newydd wastad yn cael eu creu. Dewch i ddarganfod beth sy’n digwydd yng Nghymru a pha swyddi y bydd galw amdanyn nhw yn ein Tueddiadau Swyddi


Y 6 cham cyntaf i’w cymryd

Casglwch gymaint o wybodaeth â phosibl am y pwnc neu’r cwrs. Efallai y bydd y cwrs yn para blwyddyn neu fwy felly mae’n rhaid i chi ei fwynhau.

⦁    Mynd i ddiwrnodau agored neu ymchwilio gwefan yr ysgol, coleg neu brifysgol
⦁    Gofyn i diwtoriaid ac athrawon
⦁    Gofyn i fyfyrwyr eraill

Edrychwch ar Bynciau a Swyddi i gael gwybodaeth am bynciau a’r gyrfaoedd y gallan nhw arwain atyn nhw. 

Edrychwch i weld pa bynciau, cymwysterau neu raddau sydd eu hangen arnoch chi.

Edrychwch ar wybodaeth yn ein Taflenni Gwybodaeth am Swyddi er mwyn gweld y pynciau a chymwysterau sydd ei angen ar gyfer wahanol swyddi. 

  • Ymchwilio i wahanol swyddi yn Gwybodaeth am Swyddi 
  • Rhoi cynnig ar ein Cwis Paru Swyddi am syniadau am yrfaoedd ac i weld ble y gall pynciau arwain
  • Ymchwilio Tueddiadau Swyddi i gael gwybod am y gwahanol ddiwydiannau yng Nghymru a pha swyddi y bydd galw amdanyn nhw

Unwaith i chi adael yr ysgol nid yw dysgu bob tro am ddim ond efallai y cewch gefnogaeth. Edrychwch ar Cyllido eich Astudiaethau.

Y ffordd hawsaf o ddod i benderfyniad yw ysgrifennu rhestr o fanteision ac anfanteision pob opsiwn. Meddyliwch am:

⦁    Bethau positif pob opsiwn 
⦁    Pethau negyddol pob opsiwn
⦁    At beth y gallai pob opsiwn arwain

Ystyriwch eich rhestr a meddwl pa mor bwysig yw pob pwynt i chi. Erbyn y diwedd bydd gennych chi well syniad o beth sy’n bwysig i chi a pha opsiwn yw’r gorau.

Siarad â theulu, ffrindiau, tiwtoriaid ac athrawon am eich dewisiadau. Gall trafod eich helpu chi benderfynu. Cysylltu â ni.


Beth yw eich cam nesaf?


Dod o hyd i gwrs:

Prosbectws Ardal Gyffredin

Ewch ati i ddarganfod pa bynciau a chyrsiau y gallwch eu hastudio mewn ysgolion a cholegau sy’n agos atoch.

Cyrsiau yng Nghymru

Defnyddiwch chwilio am gwrs i ddod o hyd i'r cwrs sy'n addas i chi. (dolen Saesneg)


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844