Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Hyfforddeiaethau

Traineeships

Dyma wybodaeth ddefnyddiol am hyfforddeiaethau a sut i ddod o hyd i leoliad hyfforddiant.


Beth yw Hyfforddeiaeth?

Mae Hyfforddeiaeth yn addas ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru. 

Rhaglen ddysgu yw Hyfforddeiaeth sy'n darparu'r sgiliau fydd eu hangen arnoch i gael swydd neu i fynd ymlaen i ddysgu pellach neu brentisiaeth yn y dyfodol. 


Pam ddylwn i wneud Hyfforddeiaeth?
 

 • Mae Hyfforddeiaeth yn gyfle i gael profiad o swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi cyn i chi ymrwymo i gwrs neu brentisiaeth
 • Cewch eich talu am wneud Hyfforddeiaeth a bydd eich cyflogwr yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth
 • Bydd Hyfforddeiaeth yn eich helpu i symud ymlaen i waith cyflogedig, prentisiaeth neu addysg bellach

Sut mae Hyfforddeiaeth yn gweithio?

Mae tair lefel wahanol i Hyfforddeiaethau i sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth iawn. Nid oes terfynau amser i Hyfforddeiaeth; mae'n seiliedig ar anghenion y dysgwr unigol. 

Ar gyfer pwy mae hyn? Mae llawer o bobl yn dechrau gydag Ymgysylltu. Gall hyn fod yn opsiwn i chi:

 • Os nad ydych yn siŵr pa yrfa yr hoffech eu dilyn 
 • Os oes angen cymorth arnoch i gymryd rhan mewn cyflogaeth ac addysg 

Beth fydda i'n ei gael drwy Ymgysylltu?  Bydd Ymgysylltu yn eich paratoi ar gyfer gweithio neu ddysgu amser llawn. 

Beth sy'n digwydd yn ystod y cam Ymgysylltu?  Gall Ymgysylltu gynnwys:

 • Lleoliadau gwaith
 • Prosiectau cymunedol neu
 • Hyfforddiant ym mhle bynnag rydych yn dysgu  

Fydda i'n cael fy nhalu? Byddwch yn cael lwfans o £30.00 yr wythnos (am fynychu hyfforddeiaeth amser llawn). Gallwch hefyd hawlio costau teithio dros £3.00 yr wythnos a chostau gofal plant ac unrhyw gostau cymorth eraill.  

Faint o oriau yr wythnos y bydd disgwyl i mi eu treulio ar hyn? Yn ystod y cam Ymgysylltu, byddwch yn gwneud rhwng 12 a 21 awr am y 4 WYTHNOS gyntaf, yna rhwng 21 a 30 awr yn ystod wythnosau dilynol y cam Ymgysylltu. 

Byddwch chi, eich cynghorydd gyrfa a'ch darparwr hyfforddiant yn cytuno ar yr oriau pan fyddwch yn cwrdd.

Ar gyfer pwy mae hyn?  Mae'r lefel hon yn addas i chi:

 • Os oes gennych yrfa benodol mewn golwg 
 • Os yw’r gallu gennych i ddechrau dysgu ar Lefel 1
   

Beth fydda i'n ei gael o Lefel 1? Ar y rhaglen Lefel 1, byddwch yn cael profiad gwaith ac yn ennill cymhwyster Lefel 1 yn y pwnc o’ch dewis.  Mae'n bosibl y gall eich profiad gwaith arwain at swydd barhaol. 

Beth sy'n digwydd ar raglen Lefel 1?  Gall Lefel 1 gynnwys:

 • Lleoliadau gwaith
 • Prosiectau cymunedol 
 • Hyfforddiant mewn canolfan hyfforddi
 • Meithrin sgiliau a dysgu tuag at gyflawni cymhwyster Lefel 1  

Fydda i'n cael fy nhalu? Byddwch yn cael lwfans o £50.00 yr wythnos (am fynychu amser llawn). Gallwch hefyd hawlio costau teithio dros £5.00 yr wythnos a chostau gofal plant ac unrhyw gostau cymorth eraill.  

Faint o oriau'r wythnos y bydd disgwyl i mi eu treulio ar hyn?  Ar Lefel 1, rhwng 30-40 awr yr wythnos. 

Ar gyfer pwy mae hyn? Mae'r lefel hon yn addas i chi:

 • Os ydych wedi cwblhau Lefel 1 ac yn barod am waith amser llawn
 • Os ydych yn gyflogedig ar hyn o bryd neu bod eich cyflogwr yn bwriadu rhoi swydd i chi

Beth fydda i'n ei gael o Lefel 2? Byddwch yn ennill cymhwyster Lefel 2 tra byddwch yn gweithio 

Beth sy'n digwydd ar raglen Lefel 2?  Gall Lefel 2 gynnwys:

 • Hyfforddiant gyda'ch darparwr ochr yn ochr â'ch cyflogwr
 • Dysgu a meithrin sgiliau tuag at gyflawni cymhwyster Lefel 2  

Fydda i'n cael fy nhalu? Byddwch yn cael lwfans o £50.00 yr wythnos (am fynychu amser llawn). Gallwch hefyd hawlio costau teithio dros £5.00 yr wythnos a chostau gofal plant ac unrhyw gostau cymorth eraill.  

Faint o oriau yr wythnos y bydd disgwyl i mi eu treulio ar hyn? Bydd yr oriau'n dibynnu ar yr hyn fydd yn cael ei gytuno rhyngoch chi a'ch cyflogwr.  


Mae gen i ddiddordeb mewn Hyfforddeiaeth. Beth yw'r cam nesaf? 

Trefnwch i weld Cynghorydd Gyrfa yn Gyrfa Cymru er mwyn trafod eich syniadau gyrfa ac i gael eich cyfeirio at raglen Hyfforddeiaeth addas.

Os ydych yn dal i fod yn yr ysgol – siaradwch â Chynghorydd Gyrfa yr ysgol 

Os ydych wedi gadael yr ysgol – cysylltwch â Gyrfa Cymru i siarad â Chynghorydd GyrfaEfallai y bydd diddordeb ganddoch mewn:

I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844