Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Dewis pynciau a chyrsiau yn 16 oed

Ydych chi’n ystyried pa gyrsiau Lefel A, BTEC neu gyrsiau eraill i'w dilyn ar ôl eich TGAU?

Gallwn eich helpu chi gyda’r penderfyniad pwysig hwn.

Mae’r pynciau a’r cyrsiau a ddewiswch nawr yn bwysig iawn i:

 • Ddewis gyrfa -  Efallai y bydd angen pynciau penodol ar gyfer gyrfaoedd penodol. Mae’n bosibl y bydd angen i chi gael cymwysterau galwedigaethol penodol fel Celf a Dylunio ar gyfer rhai swyddi a gyrfaoedd. Efallai y bydd Prifysgolion yn gofyn am raddau da mewn pynciau penodol

Rhai enghreifftiau:

 • Mae Mathemateg a Ffiseg yn aml yn hanfodol ar gyfer cyrsiau peirianneg
 • Mae angen Bioleg bron ym mhob achos i astudio gradd Ffisiotherapi
 • Mae gan rai prifysgolion restr ddewisol o bynciau Lefel A ar gyfer mynediad cyffredinol yn ogystal â gofynion penodol ar gyfer cyrsiau penodol
 • Yn aml, nid yw prifysgolion yn derbyn meddwl yn feirniadol neu astudiaethau cyffredinol fel un o’ch graddau Lefel A
 • Ond cofiwch! Bydd nifer o brifysgolion yn ystyried eich cais beth bynnag yw’r cyrsiau a ddewiswch
 • Gyflogwyr - efallai hefyd i gyflogwyr ofyn am raddau da mewn pynciau dewisol

Er enghraifft:

Gwyddoniaeth, Mathemateg neu Adeiladu ar gyfer Prentisiaeth Adeiladu lefel 4.

 

 • Raddau a Phwyntiau UCAS –  Beth yw’r rhain?

Gall graddau da mewn cyrsiau Lefel A neu bynciau cyfatebol ennill mwy o’r pwyntiau UCAS  (dolen Saesneg) sydd eu hangen arnoch chi i gael mynediad i nifer o gyrsiau prifysgol

Os ydych dal yn ansicr o beth i'w wneud ar ôl eich TGAU archwiliwch eich Opsiynau yn 16.

Cwrs BTEC neu Lefel A? Pynciau academaidd neu Alwedigaethol? Beth i’w ddewis? 

Mae cyrsiau Safon Uwch fel arfer yn canolbwyntio ar arholiadau mewn nifer o bynciau academaidd a chyfarwydd. Gallwch hefyd wneud cyrsiau Lefel A mewn pynciau galwedigaethol mwy newydd fel Astudiaethau’r Cyfryngau. Fel arfer, gallwch astudio rhwng 1 a 3 o wahanol bynciau Lefel A a fydd yn eich galluogi i astudio amrywiaeth o bynciau, sy’n ddefnyddiol iawn os ydych am gadw pob drws ar agor.

Mae cyrsiau BTEC a chyrsiau galwedigaethol eraill yn tueddu i fod yn seiliedig ar waith cwrs ac maen nhw’n canolbwyntio’n fwy ar yrfaoedd. Pynciau fel Chwaraeon, Peirianneg neu Letygarwch. Yn dibynnu ar y lefel rydych yn ei astudio, gall y cymhwysedd gyfateb i 1, 2 neu 3 cwrs Lefel A. Mae cyrsiau BTEC a chymwysterau galwedigaethol eraill yn ddefnyddiol os oes gennych yrfa benodol mewn golwg.

Darllenwch fwy am Gymwysterau 

Pynciau hwyluso – beth yw’r rhain? Pam y dylwn i eu dewis? 

 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Mathemateg a Mathemateg Bellach
 • Bioleg
 • Cemeg
 • Ffiseg
 • Daearyddiaeth
 • Hanes
 • Ieithoedd Modern ac Ieithoedd Clasurol

 Y pynciau sydd eu hangen fwyaf aml er mwyn cael mynediad i gwrs gradd yw pynciau hwyluso. Mae prifysgolion Grŵp Russell (dolen Saesneg) yn eu galw’n ‘bynciau hwyluso’ oherwydd drwy ddewis y rhain gallwch ehangu eich opsiynau ar gyfer astudiaethau mewn prifysgol.  

Nid yw hyn yn golygu bod llai o werth i’r pynciau nad ydyn nhw wedi’u rhestru fel ‘pwnc hwyluso’. Y gwahaniaeth yw nad yw prifysgolion yn gofyn amdanyn nhw mor aml er mwyn cael mynediad i gwrs gradd. Mae angen rhai pynciau penodol nad ydyn nhw’n bynciau hwyluso ar gyfer rhai cyrsiau, fel Cymraeg, Economeg ac Astudiaethau Crefyddol.  

Nid wyf yn gwybod beth rwyf eisiau ei wneud. Sut alla’i gadw pob drws ar agor? 

Efallai eich bod yn dal i fod yn ansicr am eich gyrfa ac mae hynny’n berffaith iawn. Cadwch ei opsiynau yn agored:

 • Dewiswch bynciau hwyluso.  Os ydych am fynd i’r brifysgol ond nad ydych yn siŵr beth rydych chi eisiau ei astudio, rheol dda yw dewis dau bwnc hwyluso er mwyn cadw pob drws ar agor
 • Cadwch gydbwysedd. Bydd cael cydbwysedd da o bynciau yn cadw pob drws ar agor os nad oes gennych yrfa mewn golwg

Beth Nesaf?

Mae llawer o bethau i feddwl amdanyn nhw: 

 • Ymchwiliwch i’ch opsiynau pwnc a’ch syniadau am yrfaoedd
 • Treuliwch amser yn meddwl am eich penderfyniad
 • Gwrandewch ar gyngor gan eich athrawon, eich cynghorwyr gyrfa a’ch rheini ond gwnewch eich penderfyniad eich hunan
 • Lluniwch restr fer
 • Efallai y byddwch yn clywed nifer o wahanol syniadau a barn. Gwiriwch y ffeithiau eich hunanGweld hefyd: