Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Dewis cwrs yn 18 oed

Ydych chi’n meddwl dilyn cwrs yn 18 oed, ar ôl eich Lefel A neu gymwysterau eraill? 

Gallwn eich helpu i benderfynu pa gwrs a darparwr sy’n iawn i chi. 

Bydd y dewis y byddwch chi’n ei wneud nawr yn cael effaith wirioneddol ar eich gyrfa yn y dyfodol. Er ei bod yn bosibl newid neu adael eich cwrs, bydd canfod y cwrs cywir sy’n eich cyffroi a’ch hysgogi yn arbed trafferth ac arian i chi yn nes ymlaen.

Os ydych dal yn ansicr am yr hyd rydych eisiau ei wneud ar ôl gadael yr ysgol neu goleg, edrychwch eto ar eich opsiynau yn 18.

Y 5 cwestiwn pwysig i’w gofyn:

Pa bynciau ydw i yn eu mwynhau?

Gall gwybod pa bynciau rydych wedi’u mwynhau fwyaf hyd yn hyn eich helpu i nodi’r cyrsiau y gallech eu mwynhau. Cofiwch y gallech fod yn astudio’r pynciau am 2 flynedd neu fwy.

Pa bynciau rwy’n dda am eu gwneud?

Pa raddau neu faint o bwyntiau UCAS (dolen Saesneg yn unig) rydych chi a’ch athrawon yn credu gewch chi?

Sut rwy’n hoffi dysgu? Lle hoffwn i ddysgu?

Rydym i gyd yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol. Mae’n bosibl eich bod yn hoffi parhau i ddysgu mewn ffordd ymarferol, gan ddysgu yn y swydd neu drwy raglen hyfforddi neu brentisiaeth. Neu, ydych chi am barhau i ganolbwyntio ar astudiaethau academaidd ar gwrs mewn coleg neu brifysgol?

Ydych chi eisiau symud i ffwrdd neu aros yn agos at eich cartref?

Darganfod sut yr ydych chi'n hoffi dysgu. (dolen Saesneg yn unig)

Lle y gallai cyrsiau a chymwysterau penodol fy arwain?

Mae’n bosibl y bydd angen cyrsiau neu gymwysterau penodol ar gyfer gyrfaoedd penodol. Mae nifer o lwybrau gwahanol.

Dyma rai enghreifftiau:

Os ydych yn gobeithio bod yn Gyfrifydd neu’n Beiriannydd, gallech ystyried gradd is-raddedig neu gallech ddewis cwrs mwy ymarferol fel Diploma Cenedlaethol Uwch neu Gymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol.

Os oes gennych yrfa benodol mewn golwg fel Meddyginiaeth neu Filfeddygaeth, yna mae dewis gradd is-raddedig ychydig yn fwy syml.

Darllenwch mwy am gymwysterau.

Pa bynciau neu gyrsiau fydd eu hangen ar gyfer swyddi yn y dyfodol?

Mae’r byd gwaith yn newid o hyd, gyda swyddi newydd yn cael eu creu drwy’r amser. Edrychwch ar Tueddiadau Swyddi i ganfod mwy ynghylch y diwydiannau gwahanol yng Nghymru a pha swyddi y bydd galw amdanyn nhw yn y dyfodol.

Y 6 cam cyntaf i’w cymryd:

Gwnewch eich gwaith cartref

Chwiliwch am gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y cyrsiau a’r pynciau sydd ar gael a lle yr hoffech astudio.

  • Darganfyddwch pa gyrsiau y gallwch eu hastudio mewn colegau a darparwyr hyfforddiant sy’n agos atoch Prosbectws Ardal Gyffredin
  • Darganfyddwch pa gyrsiau Addysg Uwch sydd ar gael drwy Chwiliad Cwrs UCAS (dolen Saesneg yn unig) a gwefannau prifysgolion
  • Gwiriwch gynnwys y cwrs. Beth fyddwch chi’n ei ddysgu a sut byddwch yn dysgu?
  • Ewch i ddiwrnodau agored colegau a Phrifysgolion  
  • Holwch diwtoriaid ac athrawon. Holwch fyfyrwyr eraill
  • Lluniwch restr fer
Gofynion mynediad

Gwiriwch pa raddau neu bwyntiau UCAS sydd eu hangen arnoch ar gyfer y cyrisau y mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw ar wefannau colegau a phrifysgolion a Gwiriad Cwrs UCAS. (dolen Saesneg yn unig)

Meddyliwch am eich syniadau gyrfa

Oes gennych chi yrfa mewn golwg? – gwiriwch pa bynciau a graddau sydd eu hangen yn Gwybodaeth am Swyddi.

Rhowch gynnig ar ein Cwis Paru Swyddi i gael syniadau gyrfa ac archwilio i ble y gall y pynciau eich arwain.

Ariannu’r cwrs

Nid yw dysgu bob tro am ddim ar ôl i chi adael yr ysgol neu’r coleg yn 18 oed. Ymchwiliwch i weld pa arian sydd ar gael a pha gymorth y gallech ei gael. Edrychwch ar ariannu eich astudiaethau.

Gwneud rhestr o’r manteision a’r anfanteision

Y ffordd hawsaf o ddod i benderfyniad yw ysgrifennu rhestr o fanteision ac anfanteision pob opsiwn. Meddyliwch am:

  • Bethau positif pob opsiwn
  • Pethau negyddol pob opsiwn
  • At beth y gallai pob opsiwn arwain
Mae’n dda i siarad

Siaradwch â’ch teulu, ffrindiau, tiwtoriaid ac athrawon ynghylch eich dewisiadau. Gall siarad eich helpu i wneud y penderfyniad mawr hwn.


Sut ydw i'n cadw fy opsiynau ar agor?

Help! Rwy’n gwybod fy mod i eisiau mynd i’r brifysgol ond wn i ddim beth rwyf eisiau ei wneud. 

Os ydych yn gwybod eich bod eisiau mynd i’r brifysgol ond ddim yn gallu penderfynu pa gwrs i’w ddilyn, gallech ddilyn gradd gyffredinol dda, fel Saesneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth, a fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr.


Efallai i chi hefyd hoffi: