Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Cyllid i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anabledd

Gwybodaeth am rai o’r opsiynau sydd ar gael i gefnogi’r camau nesaf ar ôl gadael ysgol.

Lwfans Myfyrwyr Anabl 

Gellir gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl i gyfrannu tuag at y costau ychwanegol sy’n codi o broblemau iechyd meddwl, salwch hirdymor neu unrhyw anabledd arall. Mae’r lwfans yn ychwanegol at unrhyw gyllid myfyrwyr arall. Darllenwch fwy am Lwfans Myfyrwyr Anabl (dolen Saesneg).


Taliad Annibyniaeth Personol 

Help ariannol gyda chostau ychwanegol sy’n deillio o salwch neu anabledd hirdymor. Cewch eich asesu gan weithiwr iechyd proffesiynol i weithio allan faint o help y gallwch ei gael. Mae’r Taliad Annibyniaeth Personol rhwng £22 to £141.10 yr wythnos.  Darllenwch fwy am Daliad Annibyniaeth Personol a sut i wneud cais amdano. 


Cymhorthdal Incwm 

Mae cymorth incwm yn helpu pobl sydd heb ddigon o arian i fyw. Bydd y cymorth ariannol yn dibynnu  os ydych yn gymwys. Darllenwch fwy am Gymhorthdal Incwm (dolen Saesneg).


Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol 

Mae’n bwysig sicrhau eich bod wedi gwneud cais am y cyllid cywir ar gyfer y brifysgol. Mae’r gwasanaeth derbyniadau i brifysgolion a cholegau (UCAS) yn rhoi trosolwg o’r cyllid a’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr ag anableddau (dolen Saesneg).


Gwybodaeth ddefnyddiol i rieni/gofalwyr

Budd-dal Plant pan fo plentyn yn troi’n 16 oed: 

Os yw plentyn yn parhau gydag addysg neu hyfforddiant ar ôl troi’n 16 oed, bydd eich Budd-dal Plant yn parhau. Mae’n rhaid hysbysu’r Swyddfa Budd-dal Plant am hyn. Darllenwch fwy am Fudd-dal Plant.


Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach)

Grant o hyd at £1,500 sy’n destun asesiad incwm a’i nod yw annog mwy o bobl i barhau â’u haddysg, lle na fyddai hynny’n bosibl hebddo. Darllenwch fwy am y Grant Dysgu.

 


Efallai i chi hefyd hoffi