Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Cyllid ar gyfer coleg neu 6ed dosbarth

Gwybodaeth am rai o’r opsiynau cyllido i’ch cefnogi yn y coleg a’r chweched dosbarth.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LAC)

Mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed sy’n byw yng Nghymru ac sydd eisiau parhau â’u haddysg ar ôl gadael yr ysgol. Os ydych yn gymwys gallech ennill £30 yr wythnos, a byddwch yn cael eich talu bob pythefnos. Darllenwch fwy am y  Lwfans Cynhaliaeth Addysg.

Cronfa Wrth Gefn

Mae gan bob Coleg Addysg Bellach yng Nghymru Gronfa Wrth Gefn sy’n helpu myfyrwyr sy’n wynebu anawsterau ariannol difrifol. Mae’n helpu i dalu costau sy’n gysylltiedig ag addysg, er enghraifft mynediad i’r rhyngrwyd, trafnidiaeth a chostau asesu ar gyfer diagnosis o anawsterau dysgu penodol. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag adran Gwasanaethau Cymorth a Lles Myfyrwyr eich coleg.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach)

Dyma grant o hyd at £1,500 sy’n destun asesiad incwm a’i nod yw annog mwy o bobl i barhau â’u haddysg, lle na fydd hynny’n bosibl hebddo. Darllenwch mwy am y Grant Dysgu.


Gwybodaeth Ddefnyddiol i Rieni/Gofalwyr

Budd-dal Plant pan fo plentyn yn troi’n 16 oed

Os yw plentyn yn parhau gydag addysg neu hyfforddiant ar ôl troi’n 16 oed, bydd eich Budd-dal Plant yn parhau. Mae’n rhaid hysbysu’r Swyddfa Budd-dal Plant am hyn. Darllenwch fwy am Fudd-dal Plant. (dolen Saesneg)

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach)

Dyma grant o hyd at £1,500 sy’n destun asesiad incwm a’i nod yw annog mwy o bobl i barhau â’u haddysg, lle na fyddai hynny’n bosibl hebddo. Darllenwch fwy am y Grant Dysgu.