Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Blwyddyn i Ffwrdd

Fel arfer, myfyrwyr sydd wedi gorffen addysg mewn coleg neu chweched dosbarth sy’n cymryd blwyddyn i ffwrdd. Ond gall unrhyw un ar unrhyw gyfnod o'u bywydau gymryd blwyddyn i ffwrdd.

Efallai mai BLWYDDYN i ffwrdd yw’r term, ond mewn gwirionedd mae'r cyfnod i ffwrdd o addysg neu gyflogaeth yn gallu para am faint bynnag sy'n eich siwtio chi.


Dyma rai enghreifftiau o sut i dreulio Blwyddyn i Ffwrdd:

 • Profiad gwaith – bydd ennill profiad perthnasol yn eich helpu i benderfynu ar lwybr gyrfa neu i gael gwell dealltwriaeth o'r math o yrfa y mae gennych ddiddordeb ynddi. Mae'n ffordd dda o wneud cysylltiadau newydd, datblygu sgiliau a chwrdd â phobl newydd. Gwybod mwy ar Sut i gael profiad
 • Teithio – teithio'r byd, cwrdd â phobl newydd a chael profiadau newydd, cyffrous. Mae teithio ar eich pen eich hun yn gwella eich hyder a'ch synnwyr o annibyniaeth
 • Gweithio – ennill arian. Gall hyn fod yn y DU neu dramor. Mae'n ffordd wych o gael profiad o'r byd gwaith a datblygu sgiliau.  Gall ennill cyflog fod yn gyfle i arbed arian cyn i chi ddychwelyd i addysg
 • Gwirfoddoli – gallwch wirfoddoli yn y DU neu dramor. Mae'n ffordd wych o fagu profiad wrth helpu eraill. Gwybod mwy am fanteision Gwirfoddoli

Ai Blwyddyn i Ffwrdd yw’r dewis iawn i mi?

Meddyliwch am eich rhesymau dros gymryd blwyddyn i ffwrdd a beth yr hoffech ei gael yn sgil y profiad.

Beth bynnag yw eich rheswm, mae'n bwysig cynllunio eich blwyddyn i ffwrdd er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf ohoni. Edrychwch ar fanteision ac anfanteision cymryd Blwyddyn i Ffwrdd, a'r pethau i'w hystyried er mwyn eu gwneud yn brofiad gwerthfawr:

 • Cyfle i ymlacio ac anghofio am bwysau astudio
 • Cyfle i weithio ac ennill arian i fynd tuag at gostau addysg uwch yn y dyfodol
 • Caniatáu i chi ennill profiad gwaith gwerthfawr i'ch cynorthwyo i benderfynu ar lwybr gyrfa neu ddatblygu mwy o sgiliau i'w hychwanegu at eich CV
 • Bydd teithio'n ehangu eich gorwelion, yn rhoi cyfle i chi gwrdd â phobl newydd a chael profiadau newydd a dysgu pethau newydd
 • Bydd gwneud pethau megis cwrdd â phobl newydd, cael profiad o weithle, neu gynllunio trefniadau teithio yn gwella eich hyder
 • Gall eich ffrindiau a chysylltiadau newydd fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yn y dyfodol

 • Gall blwyddyn i ffwrdd fod yn rhy hir i rai a gall dynnu eich sylw oddi ar eich cynlluniau hirdymor
 • Gall ennill cyflog ei gwneud hi'n anodd dychwelyd i addysg gan eich bod wedi arfer ag un math o drefn a chael arian
 • Oni bai eich bod yn cynllunio'n ofalus, mae'n hawdd gwastraffu blwyddyn i ffwrdd
 • Gall newidiadau i gyllid myfyrwyr ddigwydd, felly mae'n werth edrych i mewn i hyn cyn penderfynu cymryd blwyddyn i ffwrdd

Y pethau i'w hystyried cyn cymryd blwyddyn i ffwrdd:

Cynllunio. Mae'n hanfodol cynllunio i wneud y gorau o'ch blwyddyn i ffwrdd. Mae'n rhaid ystyried pethau fel costau, pa brofiadau yr hoffech eu cael yn eich blwyddyn i ffwrdd, pryd i wneud cais am brofiad gwaith ac am ba mor hir yr ydych eisiau bod allan o addysg. Rhowch ddigon o amser i chi eich hun i gynllunio. 
 

 • Ceisiwch siarad â rhywun sydd wedi cael blwyddyn i ffwrdd, edrychwch am ysbrydoliaeth ar y cyfryngau a fforymau cymdeithasol ac ymchwiliwch i’ch opsiynau drwy daro golwg ar y gwefannau isod
   
 • Mae'n werth cofio y bydd rhai cwmnïau’n trefnu Blwyddyn i Ffwrdd ar eich cyfer ond bydd costau ychwanegol i'w talu
 1. Gohirio Mynd i’r Brifysgol - os ydych yn siŵr eich bod am fynd i'r Brifysgol ar ôl eich blwyddyn i ffwrdd, mae'n bwysig cysylltu â’r brifysgol o’ch dewis i esbonio'r gohiriad. Mae gan bob prifysgol ddulliau gwahanol o asesu. Edrychwch ar Mynd i Brifysgol
 2. Cyllid Myfyrwyr -  gall cyllid myfyriwr newid felly mae’n werth cadw llygaid ar y sefyllfa bresennol cyn cynllunio blwyddyn i ffwrdd cyn brifysgol. Edrychwch ar Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Edrychwch ar bersbectif myfyrwyr ynglŷn â chymryd Blwyddyn i Ffwrdd:

(Fideo Saesneg)

 


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844