Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a phrentisiaethau.

Cymorth gyda dewis pynciau a chyrsiau

Cael gwybodaeth am gymwysterau

Deallwch lefelau cymhwyster a pham maen nhw'n bwysig. Dysgwch am gymwysterau, gan gynnwys NVQ, TGAU, BTEC, Safon Uwch, graddau a HND.

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid sydd ar gael yng Nghymru i fyfyrwyr yn y coleg a'r brifysgol.
 

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

Cewch gymorth yn dewis pynciau a chyrsiau. Cewch wybod am y gofynion mynediad, swyddi'r dyfodol, syniadau gyrfa, a'ch dull dysgu.

Opsiynau pwnc Blwyddyn 9

Cewch gymorth i ddewis pynciau ar gyfer blynyddoedd 10 ac 11. Cewch awgrymiadau a syniadau a gwybodaeth i'ch helpu i wneud dewisiadau am yrfa.
 

Dewis pynciau a chyrsiau yn 16 oed

Eich canllaw i ddewis cyrsiau ar ôl blwyddyn 11 gan gynnwys Safon Uwch, BTEC neu gyrsiau eraill.

Dewis cwrs yn 18 oed

Cael yr help i benderfynu pa gwrs sy'n iawn i chi. Ystyriwch y manteision a'r anfanteision, y cyllid, gofynion mynediad a mwy.

Dysgu Cymraeg

Darganfyddwch fanteision dysgu Cymraeg a ble i ddysgu Cymraeg yn eich ardal. 


Chwilio am gyrsiau


Y gwahanol ffyrdd y gallwch ddysgu

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i’w ddisgwyl yn y coleg neu’r 6ed, pa gymorth ariannol y gallech ei gael a mwy.

Hyfforddeiaethau

Enillwch sgiliau a hyder newydd gyda hyfforddeiaeth. Cewch wybodaeth ddefnyddiol am hyfforddeiaethau a sut mae dod o hyd i leoliad hyfforddiant.

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Addysg oedolion a chymunedol

Cewch wybod rhagor am yr hyn sydd ynghlwm wrth addysg gymunedol ac addysg i oedolion, a ble i ganfod cyrsiau.

Dysgu o bell ac ar-lein

Cewch wybod am astudio gartref ac yn eich amser eich hun. Cewch wybod am fanteision ac anfanteision, a ble mae canfod cyrsiau.

Blwyddyn i ffwrdd

Cewch wybod a ydy blwyddyn i ffwrdd yn addas i chi, a gweld ein rhestr o bethau i'w hystyried. Darllenwch enghreifftiau o sut mae treulio blwyddyn i ffwrdd. 


Gwybod mwy am

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cyflog gyda'ch cymwysterau. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag, a mwy.