Skip to main content
BETA

Y safle BETA fydd ein safle byw newydd o 4 Tachwedd. Archwiliwch nawr. Am y wefan newydd.

Opsiynau yn 18

Does dim ots pa gwrs yr ydych yn ei ddilyn. Mae angen i chi wybod pa opsiynau sydd ar gael i chi pan fyddwch yn gadael yr ysgol neu'r coleg.

Meddwl gam ymlaen. Cynllunio ymlaen llaw. Dod yn eich blaen.

Mae dau brif gwestiwn i'w ystyried:

1. Pa fath o swydd fydd yn fy siwtio?

I wybod pa swydd fydd yn eich siwtio, meddyliwch am:

 • Eich blaenoriaethau - beth sydd fwyaf pwysig i chi? Ai:
  • Cyflog?
  • Boddhad swydd?
  • Cydbwysedd bywyd/gwaith?
  • Eich lleoliad?
  • Faint ydych yn fodlon teithio i'r gwaith?
  • Rhagolygon dyrchafiad?
 • Eich hoff bethau a'ch cas bethau
 • Beth ydych yn dda yn ei wneud (a ddim mor dda yn ei wneud)

2. Pa lwybr gyrfa alla i'w gymryd?

Mae gan rai gyrfaoedd lwybrau penodol iawn, ac i eraill mae amrywiaeth o lwybrau y gallech eu cymryd. Wrth benderfynu ar y llwybr i chi fe ddylech ystyried:

 • Faint o hir bydd yn ei gymryd?
 • Faint fydd yn ei gostio?
 • A allaf gael y swydd rwyf ei heisiau drwy'r llwybr yma?
 • Pa lwybr fydd yn gweddu orau i'r ffordd rwy'n dysgu orau?

Archwilio'r opsiynau

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Twf Swyddi Cymru

Cyfle i gael swydd chwe mis am dâl yw Twf Swyddi Cymru.

Y camau cyntaf i hunangyflogaeth

Manteision ac anfanteision cyflogaeth a ble i gael cymorth pellach wrth sefydlu busnes.

Blwyddyn i ffwrdd

Cewch wybod a ydy blwyddyn i ffwrdd yn addas i chi, a gweld ein rhestr o bethau i'w hystyried. Darllenwch enghreifftiau o sut mae treulio blwyddyn i ffwrdd. 

Gwirfoddoli

Gweld sut y gall gwirfoddoli gynyddu eich sgiliau, profiad a chyfleoedd gwaith tra rydych chi’n helpu eraill. 

Profiad gwaith

Profiad gwaith yw ennill profiad o fywyd gwaith. Cewch wybod sut mae cael y profiad gwaith sydd ei angen arnoch i gael y swydd rydych am ei chael.

Interniaethau

Math o brofiad gwaith yw interniaethau i fyfyrwyr yn y brifysgol neu raddedigion. Maen nhw'n ffordd wych o gael profiad sy'n berthnasol i'ch gradd.


Gwefannau defnyddiol

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

UCAS
Guardian University Guide
The Complete University Guide
Not going to uni
Cyllid Myfyrwyr Cymru


Dogfennau


Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.