Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Opsiynau ar gyfer newid gyrfa

Ydych chi'n ystyried newid gyrfa? Bydd pobl yn newid swydd ar wahanol adegau o’u gyrfa am wahanol resymau.

Gallai fod i:

 • Ennill mwy o arian
 • Gael telerau ac amodau gwell
 • Gael cydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith
 • Roi cynnig ar bethau newydd, neu
 • Am resymau sy’n eu gorfodi i wneud hynny megis problemau iechyd

Beth bynnag fo’ch rhesymau, ceisiwch fod yn bositif a chymryd y camau nesaf i ddechrau o’r newydd.


7 cam tuag at newid eich gyrfa

1. Adnabod eich sgiliau trosglwyddadwy

Sgiliau trosglwyddadwy yw’r sgiliau sydd gennych y gellir eu defnyddio mewn mathau eraill o swyddi, sef sgiliau y gallwch eu trosglwyddo i swydd arall.

Defnyddiwch y rhestr hon i adnabod eich sgiliau trosglwyddadwy:

a) Meddyliwch am ddiwrnod neu wythnos arferol yn y gwaith. Rhestrwch yr holl dasgau rydych yn eu gwneud bob dydd, y rhai mawr a bach. Gwnewch hyn ar gyfer eich swydd bresennol, swyddi blaenorol ac unrhyw waith gwirfoddol neu gyfrifoldebau y tu allan i’r gwaith hefyd.

b) Edrychwch ar eich swydd-ddisgrifiadau blaenorol a phresennol a gwnewch restr o’r holl dasgau a wnaethoch yn y swyddi hynny

c) Dylech adolygu eich tystysgrifau a’ch cymwysterau a rhestru’r pethau y gwnaethoch eu dysgu ohonynt, a’r sgiliau a gawsoch yn sgil gwneud yr hyfforddiant. Cofiwch, yn ogystal â dysgu sgil benodol, rydych wedi gwella eich sgiliau TG, ymchwil neu sgiliau eraill drwy wneud yr aseiniadau

d) Dylech ganfod a rhestru eich cryfderau - pethau megis cyfathrebu, sgiliau trefnu a gwaith tîm. Os nad ydych yn siŵr gofynnwch i bobl rydych yn ymddiried ynddynt i roi gwybod i chi beth rydych yn ei wneud yn dda yn eu barn hwy, neu ddarllen geirdaon a gawsoch yn y gorffennol.

Nawr mae gennych restr o sgiliau trosglwyddadwy y gallwch eu defnyddio i:

 • Baru eich sgiliau â gwahanol swyddi
 • Helpu i ysgrifennu eich CV neu wneud cais am wahanol swydd
 • Canfod unrhyw fylchau mewn sgiliau (efallai y bydd angen mwy o brofiad neu hyfforddiant arnoch)

2. Asesu’r risgiau a’r manteision cyn i chi wneud eich penderfyniad

Mae newid gyrfa yn gam mawr felly mae’n bwysig gwybod beth yw’r risgiau a’r manteision cyn i chi newid.

Ymysg y manteision posibl ceir:

 • Mwy o foddhad swydd
 • Cydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith
 • Posibilrwydd o gael dyrchafiad
 • Cyflog uwch
 • Oriau gwaith gwahanol (mwy neu lai o oriau)
 • Gwell sicrwydd/sefydlogrwydd swydd

Ymysg y risgiau posibl mae:

 • Cost ariannol ailhyfforddi, a/neu dderbyn cyflog is, neu swydd gyda llai o oriau
 • Argaeledd yn y math o swydd rydych yn chwilio amdani
 • Llai o ddiogelwch/sefydlogrwydd swydd
 • Llai o gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
 • Teithio ymhellach i’r gwaith

Dylech bwyso a mesur y risgiau a’r manteision yn ofalus.

Gweld ein taflenni Gwybodaeth am Swyddi i wybod mwy am gyflogau, oriau a'r hyfforddiant sydd ei angen cyn i chi wneud penderfyniad.


3.Canfod pa hyfforddiant a chymwysterau sydd eu hangen arnoch

Os oes gennych yrfa mewn golwg, defnyddiwch ein taflenni Gwybodaeth am Swyddi i ganfod pa gymwysterau neu hyfforddiant sydd eu hangen arnoch.

Chwiliwch am gyrsiau gwahanol yng Nghymru - Cyrsiau yng Nghymru.

Dylech ystyried prentisiaethau, gan y gallai prentisiaethau fod ar gael ar gyfer y swydd rydych yn chwilio amdani. Gwybod mwy am Brentisiaethau.


4. Cael syniadau i newid gyrfa sy’n cyd-fynd â’ch sgiliau a’ch diddordebau

Rydych am ddod o hyd i swydd y byddwch yn ei fwynhau. Gall dod o hyd i swydd sy'n defnyddio eich sgiliau a'ch diddordebau olygu eich bod yn dod o hyd i swydd sy'n eich gweddu'n berffaith.

Gwnewch ein Cwis Paru Swyddi fydd yn gweddu eich atebion gyda swyddi addas.


5. Gwybod sut a ble i chwilio am swyddi a chyfleoedd

Mae'n bwysig cadw eich holl opsiynau ar agor i roi'r cyfle gorau i chi'ch hun i ddod o hyd i lawer o gyfleoedd gwaith.

Edrychwch ar Cael swydd i gael gwybodaeth am wefannau swyddi, dod o hyd i swyddi ar-lein, gwaith asiantaeth recriwtio a llawer mwy.


6. Ysgrifennu neu ddiweddaru eich CV

Mae sicrhau bod eich CV yn gyfoes ac yn cynnwys gwybodaeth am eich cyflogaeth, sgiliau a phrofiadau diweddaraf yn allweddol.Mae'n golygu, Mae os ydych yn gweld swydd rydych eisiau, y byddwch yn barod i wneud cais amdani.

Edrychwch ar Creu CV am wybodaeth ar beth i'w gynnwys mewn CV ac i weld esiamplau.


7. Ymarfer eich sgiliau cyfweld

Ymarfer er mwyn perffeithio'r dechneg. Mae'n bwysig i baratoi o flaen cyfweliad er mwyn gwella eich siawns o gael y swydd.

Edrychwch ar ein cyngor Technegau cyfweld.


Efallai i chi hefyd hoffi


Ysgrifennu ceisiadau

Ysgrifennwch gais sy'n sicrhau cyfweliad ichi. Cewch gymorth am ateb cwestiynau penodol, a chewch weld enghreifftiau.

Llythyrau Cais ac e-byst

Gwnewch argraff gyntaf dda yn eich e-bost neu lythyr eglurhaol gyda'n cymorth ni.

Chwilio am Swydd

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?