Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Gallwch newid eich bywyd drwy brentisiaeth

Llwyddodd Tracy i gael prentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes yn Costain ar ôl cael cymorth a chyngor gan Gyrfa Cymru.

"Rwy’n gweithio yn y brif dderbynfa yn Costain yn cyfarch pobl, yn ateb y ffôn, yn trefnu ystafelloedd cyfarfod ac yn archebu deunydd ysgrifennu a stoc. Rwy’n gwneud y cyfrifon gan gynnwys creu ffurflenni cais ac archebion."

Ar ôl ychydig fisoedd fel Gweinyddwr Cynorthwyol, cafodd Tracy ei dyrchafu’n Weinyddwr ac mae wedi cael codiad cyflog hyd yn oed.

"Rwyf newydd gwblhau NVQ 2 mewn Gweinyddu Busnes ac rwy’n mynd ymlaen i wneud Lefel 3. Rwy’n mwynhau fy swydd yn fawr ac mae’r bobl yn Costain yn hyfryd. Maen nhw’n trafod fy opsiynau er mwyn i mi allu symud ymlaen i faes cyfrifon neu graffeg a hyd yn oed i addysg uwch."

"I really enjoy my job and the people at Costain are lovely. They are talking with me about my options to progress into either accounts or graphics and even to higher education."

“Ymgartrefodd Tracy yn dda yn y tîm o’r cychwyn cyntaf ac mae ei gwaith caled a’i hymroddiad i’w gwaith a’i NVQ wedi bod yn talu ei ffordd gan ei bod hi wedi cael dyrchafiad” meddai rheolwr llinell Tracy yn Costain. “Mae hyn wedi ein galluogi i gyflogi prentis newydd a rhoi cyfle i Tracy ddatblygu ei gyrfa.”

Cymryd y cam tuag at newid gyrfa

"Roeddwn yn gweithio fel glanhawr rhan amser. Roeddwn wedi cael llond bol gan nad oeddwn yn gwneud dim gyda fy mywyd."

Penderfynodd Tracy wneud cais am swyddi ar lein. Roedd yn ei chael hi’n
anodd dod o hyd i swydd addas.

"Felly awgrymodd fy mam y dylwn ymweld â Gyrfa Cymru i weld a allwn gael 
unrhyw gyngor."

“Byddem yn argymell Gyrfa Cymru i unrhyw un sy’n chwilio am swydd”

Magu hyder a dysgu sgiliau cyfweliad

"Galwais heibio i ganolfan Gyrfa Cymru i siarad â Chynghorydd Gyrfa. Roedd pawb yn hyfryd a chefais gyngor gwych."

Dangoswyd i Tracy yn Gyrfa Cymru ble i ddod o hyd i swyddi prentisiaeth
a sut i wneud cais amdanynt. Daeth o hyd i swydd Costain ar Wasanaeth Paru Prentisiaethau Gyrfa Cymru.

"Roedd cyfweliadau’n codi ofn arnaf. Nid oedd gennyf lawer o hyder i gymryd y cam i fynd am gyfweliad. Rhoddodd Gyrfa Cymru help i mi gael y sgiliau cyfweliad sydd eu hangen arnaf."

Cael prentisiaeth

"Cefais gynnig 3 chyfweliad ar gyfer prentisiaethau gweinyddu! Cefais ddau gyfweliad gyda Costain ac ar ôl yr ail gyfweliad cefais gynnig y swydd ac fe wnes i ei derbyn."

"Rwyf newydd brynu tŷ. Pe bawn i wedi parhau i lanhau fyddwn i erioed wedi cael cyfle i ddatblygu fel hyn."

"Mae’r help a’r cymorth a gefais gan Gyrfa Cymru wedi fy helpu i ddyfalbarhau a rhoi’r hyder i mi ddod o hyd i’r llwybr gyrfa cywir."


Gwybod mwy:

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Sut i gael Prentisiaeth

Gwybod ble i chwilio am brentisiaethau, a sut i wneud y gorau o’ch cais.


​​​​​Chwilio am gyfleoedd a chanfod cyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau

Chwilio am Swydd

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?