Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Gofyn i'ch cysylltiadau

Ydych chi erioed wedi clywed “dim ots beth wyt ti'n ei wybod, pwy ti'n ei adnabod sy’n bwysig”?  

Mae'n gallu bod yn arbennig o wir wrth chwilio am waith. 

Darllenwch ymlaen i weld sut i ddefnyddio'ch cysylltiadau i gael mynediad i'r farchnad swyddi gudd. 

Beth yw'r 'farchnad swyddi gudd'?

Mae cryn dipyn o swyddi nad ydyn nhw’n cael eu hysbysebu. Maen nhw’n cael eu llenwi gan bobl y mae'r cyflogwr yn eu hadnabod  

Mae hyn yn golygu na wnewch chi fyth ddod o hyd i'r swyddi gwag hyn ar-lein neu mewn papur newydd. 

Mae cwmnïau yn recriwtio fel hyn oherwydd:

Mae'n rhatach - does dim rhaid talu i hysbysebu'r swydd ar hysbysfyrddau swyddi

Mae'n haws – does dim rhaid iddyn nhw dreulio llawer o amser yn pori drwy lwyth o CVs

Mae'n effeithiol – maen nhw'n adnabod ac yn ymddiried yn y person felly mae'n llai o risg iddyn nhw

Felly, holwch eich cysylltiadau i weld a ydyn nhw wedi clywed am unrhyw swyddi. Term arall am hyn yw rhwydweithio.

Meddyliwch am eich rhwydwaith fel y bobl yr ydych yn eu hadnabod, y bobl ar eich rhestr cysylltiadau. Mae'r rhain yn cynnwys ffrindiau, teulu, athrawon a thiwtoriaid, cyflogwyr a chydweithwyr, ac efallai Cynghorydd Gyrfa. Maen nhw i gyd yn adnabod pobl hefyd! 

Sut mae gwneud cyswllt newydd?

Mae modd rhwydweithio ar-lein neu oddi-ar-lein.  Yma rydym yn canolbwyntio'n bennaf ar rwydweithio oddi-ar-lein ond mae gwneud y gorau o'ch cysylltiadau rhwydweithio ar-lein yn hollbwysig. Darllenwch ein canllaw ar sut i reoli eich rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein.

Dyma rai awgrymiadau i'ch rhoi ar y trywydd iawn:

  • Lluniwch restr o'ch cysylltiadau - meddyliwch am yr holl bobl yr ydych yn eu hadnabod - cyn athrawon, cyflogwyr, teulu, ffrindiau ac yn y blaen a dywedwch wrthyn nhw eich bod yn chwilio am waith. Efallai y gallant eich helpu neu eu bod yn gwybod am rywun sy'n gallu eich helpu. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod am beth rydych chi’n chwilio amdano
  • Ceisiwch gael rhywun i’ch cyflwyno – os oes rhywun yn gwybod am rywun sy'n gallu eich helpu, gofynnwch iddyn nhw eu cyflwyno i chi 
  • Dod o hyd i ddigwyddiadau – edrychwch am ddigwyddiadau rhwydweithio, cynadleddau diwydiant, ffeiriau swyddi, sgyrsiau a gweithdai.  Cyflwynwch eich hunan i gymaint o bobl â phosibl a gofynnwch a allwch gadw mewn cysylltiad 
  • Cymdeithaswch – chwiliwch am rwydweithiau busnes ar safleoedd fel LinkedIn a Facebook ac ymuno â nhw.  Darllenwch ein cyngor ar sut i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i waith
  • Dechreuwch sgwrs – rydych yn cwrdd â phobl newydd bob dydd - does wybod lle wnaiff y sgwrs arwain
  • Paratowch eich atebion – meddyliwch beth fyddech chi’n ei ddweud pe bai rhywun yn gofyn i chi "dwedwch wrthyf amdanoch chi eich hun”.  Darllenwch fwy am hyn ar ein tudalen technegau cyfweld
  • Ceisiwch swnio'n bositif – dywedwch wrth bobl am eich sgiliau, eich cryfderau a'ch uchelgeisiau. A siaradwch gydag arddeliad
  • Byddwch yn bositif – ni fydd pob cyswllt yn arwain at swydd, y cyfan sydd ei angen yw un cyswllt llwyddiannus
  • Chwiliwch am gyfleoedd i fagu profiadgwirfoddolwch neu ceisiwch ddod o hyd i brofiad gwaith.  Byddwch yn gwneud cysylltiadau newydd a sicrhau eich "bod yn y lle iawn ar yr amser iawn"

Mae rhai pobl yn trefnu i gwrdd â chyswllt er mwyn cyflwyno eu hunain ac i ddarganfod mwy am gwmni neu ddiwydiant arbennig. Yr enw ar hyn yw cyfweliad cywain gwybodaeth. I gael awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau, ewch i'n tudalen technegau cyfweld.


Efallai i chi hefyd hoffi: