Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Creu CV

Creu CV

Mae CV yn gyfle i chi greu argraff ar gyflogwr. Mae’n hysbysebu eich sgiliau a’ch profiad.

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl.

 

 

Beth i'w gynnwys yn eich CV:

Mae angen i’ch Proffil Personol fod tua 4 neu 5 llinell am eich prif gryfderau a sgiliau.

Awgrymiadau i’ch helpu i gychwyn arni – rhai o’r cryfderau mae cyflogwyr yn edrych amdanynt:

 • Gwaith tîm
 • Y gallu i weithio ar eich pen eich hun
 • Sgiliau trefnu
 • Brwdfrydedd
 • Dibynadwyedd
 • Cadw amser a phrydlondeb
 • Rhywun y gellir ymddiried ynddo
 • Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau
 • Gweithio’n dda o dan bwysau
 • Cymhelliant

 Darllenwch y disgrifiad swydd a'n Taflenni Gwybodaeth am Swyddi i ganfod pa gryfderau a sgiliau i'w cynnwys. 
 

Dylech gynnwys:

 • Eich teitl swydd
 • Enw’r cwmni a’r lleoliad gwaith (nid y cyfeiriad llawn)
 • Dyddiadau dechrau a gorffen eich cyflogaeth
 • Rhestr ar ffurf pwyntiau bwled o’r tasgau a gyflawnwyd bob dydd
 • Unrhyw gyfrifoldebau ychwanegol
 • Cyflawniadau neu lwyddiannau a gawsoch yn y swydd
 • Unrhyw wobrau a gawsoch

 • Dechreuwch gyda’ch cymhwyster diweddaraf a/neu’r lefel uchaf o gymhwyster
 • Nodwch y cymwysterau mwyaf perthnasol i’r swydd
 • Nodwch y cymhwyster, y flwyddyn y’i cyflawnwyd, ac enw’r darparwr

Dylech gynnwys unrhyw hyfforddiant perthnasol megis:

 • Cyrsiau byr fel Hylendid Bwyd neu Iechyd a Diogelwch
 • Trwyddedau neu dystysgrifau
 • Hyfforddiant yn y swydd
 • Dysgu yn y cartref neu ar-lein
 • Dosbarthiadau nos

Gall gwaith gwirfoddol neu brofiad gwaith di-dâl ychwanegu gwerth at eich CV. Maent yn dangos i gyflogwyr y sgiliau a’r profiad ychwanegol rydych wedi’u hennill.

Dylech gynnwys:

 • Enw’r elusen neu’r cyflogwr
 • Dyddiadau dechrau a gorffen
 • Rhestr ar ffurf pwyntiau bwled o’r tasgau a gyflawnwyd bob dydd

Am ragor o wybodaeth edrychwch ar ein tudalennau Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith.

Nodwch y geiriau: Mae geirdaon ar gael ar gais.

Fel arfer bydd angen i chi ddarparu o leiaf 2 eirda. Peidiwch a nodi manylion eich geirdaon yn y CV, dim ond eu cael yn barod. 

Gofynnwch i’r bobl yr hoffech eu defnyddio fel canolwyr a ydynt yn fodlon rhoi geirda i chi.

Gallai canolwyr posibl gynnwys:

 • Cyflogwr – cyn-gyflogwr neu un presennol
 • Athro/Athrawes, tiwtor neu ddarlithydd
 • Gweithiwr ieuenctid
 • Elusen lle rydych wedi gwirfoddoli
 • Rhywun y gwyddoch y gallant roi geirda i chi (nid perthynas)

Defnyddiwch yr adran hon i ychwanegu unrhyw wybodaeth berthnasol arall yn cynnwys:

 • Chwaraeon yr ydych yn eu gwneud neu’n eu cefnogi
 • Gweithgareddau cymunedol rydych yn ymwneud â hwy
 • Diddordebau a hobïau
 • Cyflawniadau a gwobrau
 • Aelodaeth o sefydliadau proffesiynol
 • Trwydded yrru

Cadwch yr adran hon yn fyr ac yn berthnasol i’r swydd rydych yn gwneud cais amdani.

 


Esiampl CV - Jesse

Cael ychydig o hanes gwaith neu aros mewn math tebyg o waith

Esiampl CV- Stephen

Gwneud cais am eich swydd gyntaf neu ddychwelyd i'r gwaith


Chwilio am Swydd

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?


Efallai i chi hefyd hoffi:


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844